Zkušební řád

ČSJj sdružuje kluby v ČR praktikující jak TRADIČNÍ JIU JITSU (tradiční české Jiu jitsu, založené na starých japonských stylech Budo a Bujutsu), tak MODERNÍ JIU JITSU (moderní směr sebeobrany zahrnující nejnovější poznatky světových směrů z Německa, Izraele, Ruska, atd.). Zkušební řád respektuje zkušenosti našich Shihanů - Velmistrů. 

Důležité je řídit se podmínkami svazu pro vykonání zkoušky. Při porušení podmínek se může stát, že adeptovi nebude jeho zkouška svazem uznána a zkušební komisař může mít z rozhodnutí představenstva pozastaveno oprávnění zkoušet v rámci ČSJj.

Výjimky ze zkušebního řádu jsou možné, schvaluje je výhradně prezident ČSJj.

Zkušební řád pro danové stupně je závazný (změny v přípravě se musí konzultovat s prezidentem svazu), zkouškový řád na stupně kyu je doporučený (slouží jako vodítko jednotlivým klubům při přípravě adeptů).

Pravidla pro zkoušky na stupně DAN:

Pravomoc zkoušet na stupně DAN je v působnosti zkušební komise složené ze zkušených a vážených představitelů Českého svazu Jiu Jitsu, kteří jsou členy Komise - Kolegium zkušebních komisařů Českého svazu Jiu Jitsu. Tato pravomoc se uplatňuje a řídí podle následujících pravidel:

Členem nebo předsedou zkušební komise může být pouze osoba zapsaná v seznamu Komise - Kolegium zkušebních komisařů Českého svazu Jiu Jitsu, která je zveřejněna a jejíž členové jsou uvedeni na webových stránkách Českého svazu Jiu Jitsu.

Zájemce o složení zkoušky na STV DAN kontaktuje prezidenta, viceprezidenta nebo hlavního trenéra Českého svazu Jiu Jitsu se žádostí, jejíž formulář je k dispozici na webových stránkách Českého svazu Jiu Jitsu.

V žádosti je důležité uvést mimo dalších údajů zejména doporučení a krátkou profesní charakteristiku adepta od vedoucího jeho oddílu či klubu, jeho asistenta, nebo některého z vyšších zkušebních komisařů či učitelů - instruktorů Českého svazu Jiu Jitsu (držitel alespoň stupně II tř.).

Prezident, viceprezident či hlavní trenér Českého svazu Jiu Jitsu projedná žádost s Komisí zkušebních komisařů. Poté sdělí žadateli jméno předsedy zkušební komise, podrobnosti o přípravě na zkoušky, termínu a další.

Dále také prezident, viceprezident Českého svazu Jiu Jitsu, nebo předseda zkušební komise, či příslušný Hlavní trenér projedná s žadatelem konkrétní přípravu na zkoušky v souladu se Zkušebním řádem, jenž je k dispozici na webových stránkách Českého svazu Jiu Jitsu.

Výjimky (zejména obměna předepsaných technik v závislosti na adeptem studovaném odvětví BUDO, věku, apod.) jsou možné, o jejich schválení rozhoduje prezident Českého svazu Jiu Jitsu.

Zkušební komise pro zkoušky STV DAN musí být minimálně dvoučlenná, může být i tříčlenná.

Předsedou této komise musí být vždy jen držitel nejméně šestého - velmistrovského stupně DAN, předseda má vždy hlas s právem rozhodovacím.

Dalším členem této komise s právem rozhodovacím, může být jen osoba zapsaná v seznamu Komise - Kolegium zkušebních komisařů Českého svazu Jiu Jitsu, která je zveřejněna a jejíž členové jsou uvedeni na webových stránkách Českého svazu Jiu Jitsu.

Přísedícím u zkoušek může být vedoucí příslušného oddílu či klubu, nebo jeho asistent, nebo některý z vyšších zkušebních komisařů či učitelů - instruktorů (držitel alespoň stupně II tř.), a to však jen za podmínky, že je současně nositelem STV alespoň o jeden stupeň vyššího, než zkoušený adept.

V případě, že je tento přísedící třetí osobou v tříčlenné komisi, disponuje hlasem poradním, bez rozhodovacího práva.

Je-li tento přísedící druhou osobou ve dvoučlenné komisi, disponuje hlasem plnohodnotným s právem rozhodovacím.

Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy zkušební komise.

Po vykonání zkoušky vyznačí předseda zkušební komise na žádosti krátce průběh zkoušky, nebo alespoň zda byla zkouška úspěšně vykonána.

Po úspěšně vykonané zkoušce osvědčí předseda, nebo člen zkušební komise tuto skutečnost do průkazu adepta, a dohodne vydání certifikátu - osvědčení o STV.

Certifikát uděluje prezident, viceprezident, nebo hlavní trenér Českého svazu Jiu Jitsu.

Při nejasnostech či dotazech poskytuje výklad práv a povinností souvisejících s činností Českého svazu Jiu Jitsu prezident svazu.

Arbitrážním orgánem je představenstvo Českého svazu Jiu Jitsu.


Český svaz Jiu jitsu, mail: drkozisek@seznam.cz, facebook.com/czechjiujitsu
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!